Metoda analizy strategicznej TOWS - czym jest i jak ją wykorzystać?

blog-banner-bee

Analiza TOWS to bardzo skuteczne narzędzie, które pozwala w kontekście biznesowym (a także i prywatnym) nadać priorytet swoim działaniom. Na czym dokładnie polega owa metoda? Czym się różni od analizy SWOT? Jak zastosować ją w praktyce? Tego dowiesz się w tym artykule.

Analiza TOWS

Analiza strategiczna TOWS – co to jest?

Analiza TOWS to zaawansowane narzędzie planowania strategicznego. Akronim ten rozwija się jako:

 • Threats – zagrożenia,
 • Opportunities – możliwości/okazje,
 • Weaknesses – słabe strony,
 • Strengths – mocne strony.

Głównym celem analizy TOWS jest skuteczna ocena i rozwijanie opcji strategicznych. Z tego powodu narzędzie to kładzie nacisk na wzajemne porównywanie i powiązywanie czynników zewnętrznych, takich jak zagrożenia i możliwości wynikające ze środowiska rynkowego, z czynnikami wewnętrznymi, takimi jak specyficzne mocne i słabe strony firmy.

Stawiając te elementy obok siebie i porównując je w macierzy, analiza TOWS to fundament dla firm, które z jej pomocą mogą:

 • tworzyć strategie wykorzystujące ich mocne strony i jednocześnie niwelujące słabości,
 • tworzyć strategie wykorzystujące dostępne możliwości i broniące się jednocześnie przed zagrożeniami.

4 główne elementy analizy TOWS

Analiza strategiczna TOWS tworzy wspomnianą macierz, na którą składają się 4 główne elementy:

Elementy analizy TOWS

Źródło

Strengths/Opportunities (SO) – mocne strony/okazje

Element SO, nazywany także strategią maxi-maxi lub strategią agresywną, pozwala firmom określić, w jaki sposób mogą wykorzystać swoje wewnętrzne mocne strony, aby skorzystać z zewnętrznych możliwości.

Przykładowo, jeśli firma ma mocne procesy inżynieryjne i produkcyjne, może skupić się na opracowywaniu różnych wersji swoich produktów, aby sprostać wymaganiom poszczególnych klientów. W takim przypadku dobre rozwiązanie to np. wytwarzanie produktów w różnych przedziałach cenowych dostosowywanych na bieżąco na podstawie opinii zwrotnych.

Weaknesses/Opportunities (WO) – słabe strony/okazje

Element WO analizy strategicznej TOWS, nazywany także podejściem mini-maxi, polega na minimalizowaniu słabych stron poprzez skupienie się na różnych możliwościach, jakie są w zasięgu organizacji.

Załóżmy, że słabe strony małego przedsiębiorstwa to poleganie na nielicznych, niszowych produktach i trudności w rozszerzaniu linii produkcyjnych. Aby przekształcić te problematyczne kwestie w okazje, firma może zainwestować w marketing i pozycjonować się jako lider jakości, jeśli chodzi o ten ograniczony zakres oferty, która ma jednak duży potencjał na rynku.

Strengths/Threats (ST) – mocne strony/zagrożenia

Element ST, znany także jako strategia maxi-mini, skupia się na tym, jak firmy mogą wykorzystać swoje mocne strony, by minimalizować wewnętrzne i zewnętrzne zagrożenia, z którymi się borykają.

Jak ten element analizy TOWS uwzględnić w praktyce? Przykładowo mała firma informatyczna może w maksymalny sposób wykorzystywać talenty i kreatywność swoich nielicznych pracowników, by stawić czoła większym konkurentom, wprowadzając zaawansowane rozwiązania technologiczne. Proces ten nie wymaga od przedsiębiorstwa dużych inwestycji w produkcję, ale pozwala skoncentrować się na sprzedaży produktów cyfrowych. W efekcie taki mały biznes jest w stanie zwiększyć sprzedaż bez inwestowania w magazynowanie czy produkcję.

Weaknesses/Threats (WT) – słabe strony/zagrożenia

Ostatni element analizy TOWS, czyli WT, określany jest również jako strategia mini-mini. Koncentruje się on na doskonaleniu dwóch aspektów działalności przedsiębiorstwa – przezwyciężaniu słabości oraz wykrywaniu zagrożeń.

Przykładowo, firma mająca tylko jedną linię produktów, dla której największym zagrożeniem jest szybko rozwijający się konkurent, może zwiększyć świadomość swojej marki. Dzięki temu dotkliwość owej słabej strony zostanie zminimalizowana, a zagrożenie w porę zaadresowane.

Analiza SWOT i TOWS – różnice

Analiza SWOT i TOWS to w dużej mierze to samo. Analiza TOWS wykorzystuje zasady tradycyjnej analizy SWOT, ale w podejściu odwróconym. Podczas gdy analiza SWOT zaczyna się od zidentyfikowania wewnętrznych sił i słabości, tak w przypadku TOWS rozpoczyna się od określenia zewnętrznych zagrożeń i okazji.

Przyjrzyj się bliżej różnicom między analizą TOWS a analizą SWOT w tej tabeli:

Kryterium SWOT TOWS
Cel Ustalenie jasnego obrazu sytuacji firmy poprzez analizę czynników wewnętrznych i zewnętrznych (zaczynając od wewnętrznych). Opracowywanie strategii umożliwiających podejmowanie działań, skupiając się przy tym na analizie czynników wewnętrznych i zewnętrznych (zaczynając od zewnętrznych).
Sekwencja Mocne strony, słabe strony, okazje, zagrożenia. Zagrożenia, okazje, słabe strony, mocne strony.
Zastosowanie i popularność Popularna strategia i powszechnie stosowana ze względu na prostotę. Preferowana w przypadku szybkich analiz. Nie tak popularna jak SWOT, ale zyskuje na rozpoznawalności. Preferowana w przypadku tworzenia dokładnych strategii.
Ograniczenia Czasami zbyt uproszczona. Bardziej złożona, wymaga więcej czasu. Stosowanie jej w przypadku nierozbudowanych strategii może być zbędne.

Analiza TOWS – jak ją wdrożyć w 5 krokach?

Metoda analizy strategicznej TOWS może być wprowadzona w kilku prostych krokach:

 1. Odpowiednio się przygotuj

  Zadbaj o to, aby w przygotowywaniu analizy TOWS brali udział przedstawiciele z różnych działów firmy lub obszarów specjalizacji. Dzięki temu będą mogli zapewnić różne spojrzenia na te same kwestie. Ustal także, w jakim celu zostanie wykorzystane narzędzie, jak wprowadzenie nowego produktu, wejście na inne rynki, poprawa produktywności w firmie itp.

 2. Przeprowadź analizę SWOT

  Jak już omówiliśmy, analizy SWOT i TOWS są ze sobą blisko powiązane, a do tego ta pierwsza jest zwykle prostsza. Może ona dlatego stanowić świetny punkt wyjścia do dalszych, docelowych rozważań.

 3. Zidentyfikuj powiązania

  W analizie TOWS kluczowe jest zrozumienie powiązań między poszczególnymi elementami. Dlatego warto po kolei przeanalizować każdy z nich i zadawać sobie przy tym pytania, np.:

  • Jak mogę wykorzystać daną mocną stronę, aby skorzystać z tej okazji?
  • Jakie działania mogę podjąć, by wykorzystać potencjał tej mocnej strony?
  • Czy wykorzystanie tej mocnej strony może wyeliminować to zagrożenie?
  • Co mogę zrobić, aby zminimalizować tę słabość?
  • Czy eliminacja tej słabej strony lub zagrożenia jest priorytetem?
  • Czy ta słaba strona zagraża tej okazji?
  • Czy ta słabość jest wynikiem tego zagrożenia?
 4. Nadaj priorytety

  Analiza TOWS jest w stanie dostarczyć wielu ciekawych spostrzeżeń i pomóc znaleźć ciekawe powiązania. Z tego powodu musisz także ustalić, które strategie/działania powinny być zrealizowane w pierwszej kolejności. Możesz je ocenić według następujących kryteriów:

  • Wykonalność – czy masz odpowiednie zasoby i możliwości, aby skutecznie wdrożyć strategię?
  • Zwrot z inwestycji – czy korzyści wynikające ze wdrożenia strategii przewyższają koszty?
  • Ryzyko – jakie potencjalne negatywne konsekwencje mogą wyniknąć z realizacji tej strategii?
  • Wpływ na cele – czy strategia w znaczący sposób przybliży Cię do realizacji głównych celów firmy?

  Postaraj się także pogrupować ewentualne strategie/pomysły według tego, co adresują. Wiele firm przykładowo po przeprowadzeniu analizy TOWS stara się priorytetyzować działania, które pozwalają zminimalizować zagrożenia. Gdy już w ten sposób się zabezpieczą, mogą przejść do realizacji innych planów.

 5. Wprowadź strategie w życie i stale je ulepszaj

  Dla każdej priorytetowej strategii opracuj plan działania. Kto będzie za nią odpowiedzialny? Jakie zasoby są potrzebne? Jaki jest termin? Dzięki takiemu podejściu szybko przejdziesz z fazy planowania do realizacji.

  Nawet najlepiej przeprowadzona analiza TOWS nie przewidzi i nie uwzględni wszystkiego. Powracaj zatem do niej regularnie i uaktualniaj ją o nowe mocne/słabe strony, szanse/zagrożenia oraz ponownie wyszukuj między nimi powiązania.

Analiza TOWS – podsumowanie

Postaraj się wykorzystać potencjał, jaki drzemie w analizie TOWS. Dzięki niej na pewno będziesz w stanie w strategiczny sposób podejść do wyzwań, jakim musi sprostać Twoja firma.

Udostępnij artykuł:
Potrzebujesz konsultacji marketingowych?
Zgłoś się do nas
Oceń artykuł:
0