Cele marketingowe firmy - definicja i przykłady

blog-banner-bee

Cele marketingowe firmy stanowią fundament, na którym powinny być oparte wszelkie działania reklamowe. Czym one dokładnie są? Kiedy i jak je stawiać? Tego dowiesz się w tym artykule.

Cele marketingowe przedsiębiorstwa

Czym są cele marketingowe?

Cele marketingowe to strategiczne, mierzalne i określone w czasie dążenia, które przedsiębiorstwo chce osiągnąć, gdy realizuje działania reklamowe. Cele marketingowe w firmie często służą jako drogowskaz, pozwalając na efektywną alokację zasobów, monitorowanie postępów, a w końcu mierzalne napędzanie wzrostu. Przykładowe cele marketingowe mogą obejmować wiele obszarów takich jak świadomość marki, reputacja, pozyskiwanie odbiorców, utrzymywanie klientów czy generowanie ruchu.

Ustalanie celów marketingowych jest istotnym elementem ogólnej strategii marketingowej – to właściwie od celów powinno się zacząć. To one pomagają niejako ustalić, co musi się wydarzyć, aby można było powiedzieć, że dany produkt lub usługa dobrze radzą sobie na rynku.

Celem marketingu jest dotarcie do grupy docelowej i przekazanie korzyści płynących z produktu lub usługi, dzięki czemu można skutecznie pozyskiwać oraz utrzymywać klientów. Dlatego cele marketingowe muszą być powiązane także z konkretnymi celami biznesowymi, które firma chce osiągnąć. Prawidłowo zaprojektowana hierarchia sprawi, że plan marketingowy będzie dostosowany do strategii biznesowej i pozwoli ocenić, jak wyglądają efekty marketingu.

Dlaczego warto wyznaczać cele marketingowe w firmie?

Jakościowe cele marketingowe mogą pomóc firmie na wiele sposobów:

 • Misja marki – aby firma odniosła sukces, wszyscy powinni pracować, mając na oku większą misję. Pomniejsze plany związane z marketingiem pomogą ją określić.
 • Pozycja firmy – ustalenie celów marketingowych oraz ich śledzenie często siłą rzeczy będzie wymagać także dobrego wewnętrznego monitoringu kondycji swojej firmy.
 • Obserwacja konkurencji – kontynuując poprzedni punkt, cele marketingowe przedsiębiorstwa nie mogą istnieć w próżni, dlatego ich ustalanie i realizowanie będzie także wiązać się z dokładną analizą konkurencji.
 • Poprawa ROI – dzięki zrozumieniu misji firmy, jej wewnętrznych możliwości oraz otoczenia zewnętrznego, organizacje mogą efektywniej zarządzać zasobami, co przekłada się na większą skuteczność kampanii marketingowych.
 • Zarządzanie ryzykiem – dobrze ustalone cele (przydatną technikę omówimy w dalszej części) pozwalają także przewidzieć potencjalne problemy i wyzwania, dzięki czemu firma będzie w stanie zawczasu ustalić, jak sobie z nimi poradzić.

Kiedy ustalać cele marketingowe?

Niektóre cele marketingowe i sprzedażowe warto ustalić zwłaszcza w przypadku pewnych scenariuszy:

 1. Wprowadzenie nowego produktu lub usługi – przy wdrażaniu nowej oferty koniecznie ustal odpowiednie cele marketingowe, aby zapewnić sobie dobry start.
 2. Wchodzenie na nowy rynek – podobnie jak w poprzednim przypadku, w tym scenariuszu także koniecznie ustal nowe cele (oczywiście w szerszej skali).
 3. Duże zmiany wśród konkurencji – jeśli zauważasz duże zmiany w działaniach konkurencji, warto będzie ustalić nowe cele lub odświeżyć te stare, aby nie pozostać w tyle.
 4. Duże zmiany w zachowaniach i preferencjach klientów – w tym przypadku podobnie dbaj o ustalenie nowych celów i odświeżenie obecnych, aby Twoje dążenia były zgodne z potrzebami konsumentów.
 5. Zmiany w przepisach i standardach branżowych – z racji niektórych zmian prawnych (jak RODO czy dyrektywa Omnibus), realizacja pewnych celów może być utrudniona lub niemożliwa, dlatego w takich przypadkach warto będzie dostosować swoje plany.
 6. Wprowadzenie nowych technologii i narzędzi reklamowych – aby w pełni wykorzystać potencjał nowych narzędzi, warto będzie zaktualizować oraz ustalić nowe cele strategii marketingowej.
 7. Rebranding – tak rozbudowane przedsięwzięcie, jak rebranding, oczywiście będzie musiało wiązać się z ustaleniem nowych celów.

Cele w działaniach marketingowych metodą SMART

Cel celowi nierówny. Choć jakikolwiek jest lepszy niż żaden, to jednak do jego ustalania warto podejść w przemyślany sposób. Jedną ze sprawdzonych technik jest tzw. metoda SMART.

SMART to akronim od:

 • Specific (konkretny),
 • Measurable (mierzalny),
 • Achievable (realistyczny/osiągalny),
 • Relevant (istotny),
 • Time-bound (określony w czasie).

Rozważmy te elementy bliżej:

 1. Specific (konkretny)

  Konkretne podejście pozwala wyeliminować niejasności związane z celem. Choć na tym etapie nie musisz jeszcze tworzyć szczegółowej listy tego, jak krok po kroku zamierzasz osiągnąć dane założenie, to jednak stanowi to dobry start dla kolejnych elementów metody SMART.

  Aby ustalić cel, który jest konkretny, zadaj sobie następujące pytania:

  • Co dokładnie chcę osiągnąć dzięki temu celowi?
  • Na jakich aspektach mojej strategii marketingowej skupia się ten cel?
  • Jakie działania lub kroki podejmę, aby zrealizować ten cel?
  • Kto jest odpowiedzialny za pracę nad tym celem i czuwa nad jego realizacją?
 2. Measurable (mierzalny)

  Dobry cel działań marketingowych musi być mierzalny. Oznacza to, że da się go ująć w KPI (lub z którymś z nich powiązać), wyrazić w formie liczbowej i w konkretny sposób ustalić, kiedy został zrealizowany.

  Aby ustalić cel, który jest mierzalny, zadaj sobie następujące pytania:

  • Jak będę śledzić postępy realizacji tego celu?
  • Jakie metryki lub kluczowe wskaźniki wydajności (KPI) wykorzystam do pomiaru sukcesu?
  • Jak często będę oceniać postępy w realizacji tego celu?
  • Jakie punkty odniesienia lub kamienie milowe powinny być spełnione po drodze?
 3. Achievable (realistyczny/osiągalny)

  Choć może Cię kusić, aby postawić sobie bardzo ambitny i inspirujący cel, to jednak pamiętaj, że przede wszystkim powinien być realistyczny. Podczas jego ustalania miej na oku swoje możliwości oraz ograniczenia. Pamiętaj także o tym, co do tej pory udało Ci się osiągnąć – będzie to stanowić świetny punkt wyjścia.

  Aby ustalić cel, który jest realistyczny, zadaj sobie następujące pytania:

  • Czy mam zasoby, czas i budżet, aby realnie osiągnąć ten cel?
  • Jakie obecnie dostępne strategie lub taktyki mogę wykorzystać, aby osiągnąć ten cel?
  • Jakie potencjalne przeszkody lub wyzwania mogę napotkać podczas pracy nad tym celem?
  • Jak mogę rozwiązać te przeszkody lub wyzwania, aby mimo wszystko dalej osiągnąć ten cel?
 4. Time-bound (określony w czasie)

  Każdy cel powinien mieć określony termin. Jeśli jest rozbudowany, warto go podzielić na mniejsze, łatwiejsze do zrealizowania etapy. Realistyczna data końcowa może stworzyć poczucie presji czasu, co na pewno będzie przydatne podczas realizacji.

  Aby ustalić cel, który jest określony w czasie, zadaj sobie następujące pytania:

  • Jaki jest termin realizacji tego celu?
  • Czy ten termin jest realistyczny, biorąc pod uwagę dostępne zasoby i złożoność projektu?
  • W jaki sposób upewnię się, że postępy są konsekwentnie realizowane w tym okresie?
  • Jakie terminy pośrednie lub kamienie milowe należy ustalić, aby utrzymać się na właściwym torze?
 5. Relevant (istotny)

  Jak wspomnieliśmy na początku, dobry cel marketingowy musi być spójny z ogólną strategią reklamową i biznesową firmy. Oznacza to, że nie tylko powinien być dobrze zdefiniowany i mierzalny, ale także wspierać ogólną misję oraz dążenia organizacji.

  Aby ustalić cel, który jest istotny, zadaj sobie następujące pytania:

  • Jak ten cel łączy się z ogólnymi celami biznesowymi firmy?
  • Czy osiągnięcie tego celu przyczyni się do wzrostu i sukcesu firmy w szerszej skali?
  • Jak ten cel wspiera inne inicjatywy lub cele marketingowe?
  • Jaki będzie długoterminowy wpływ osiągnięcia tego celu na firmę?

Przykładowy cel ustalony za pomocą metody SMART

Weźmy jako przykład cel:

Zwiększyć ruch w internecie.

Jak w jego przypadku zastosować metodę SMART?

Zwiększyć organiczny ruch na stronie internetowej o 25% w ciągu najbliższych sześciu miesięcy poprzez optymalizację strategii SEO, tworzenie wysokiej jakości treści i zdobywanie backlinków.

Ten cel jest:

 1. Specific – zwiększenie organicznego ruchu na stronie.
 2. Measurable – o 25%.
 3. Achievable – do osiągnięcia za pomocą sprawdzonych technik jak content i budowanie profilu linków.
 4. Relevant – ruch organiczny pomoże zrealizować inne strategiczne cele marketingowe.
 5. Time-bound – w ciągu 6 miesięcy.

Cele marketingowe firmy – przykłady

Jakie podstawowe cele marketingowe możesz sobie postawić? Rozważmy kilka szczególnie godnych uwagi:

Świadomość marki

Świadomość marki oznacza rozpoznawanie lub choćby kojarzenie produktów/usług danej firmy. Wiąże się to z tworzeniem wyraźnej tożsamości firmy oraz budowaniem pozytywnych skojarzeń wśród potencjalnych klientów. Silna świadomość marki jest niezbędna do przyciągnięcia i utrzymania konsumentów, ale też pozwala odróżnić się od konkurencji.

Oto przykłady celów marketingowych związanych ze świadomością marki:

 1. Zwiększenie liczby zapytań w Google zawierających nazwę marki o 30% w ciągu najbliższego kwartału poprzez ukierunkowane kampanie PPC, angażujące treści w mediach społecznościowych oraz strategiczne działania PR.
 2. Zwiększenie reputacji marki poprzez zdobycie 10 wzmianek w topowych serwisach branżowych (tutaj możesz zawrzeć nazwy tych serwisów) w ciągu najbliższych sześciu miesięcy, dzięki treściom eksperckim, działaniom outreach i uczestnictwu w wydarzeniach branżowych.

Utrzymanie klienta

Utrzymanie klienta to zdolność do podtrzymania obecnych konsumentów oraz ich zaangażowania, zadowolenia oraz lojalności wobec Twojej marki przez długi czas. Tego typu działania prowadzą do zwiększenia wartości życiowej klienta i zmniejszenia kosztów jego pozyskania.

Oto przykładowe cele działalności marketingowej związane z utrzymaniem klienta:

 1. Zwiększenie średniej wartości życiowej klienta o 15% w ciągu najbliższego roku poprzez wdrożenie ukierunkowanych strategii up-sellingu i cross-sellingu, zapewnienie ekskluzywnych rabatów oraz dostosowanie rekomendacji produktów na podstawie preferencji klienta.
 2. Zwiększenie odsetka stałych klientów o 8% w ciągu najbliższego kwartału dzięki wdrożeniu wielowarstwowego programu lojalnościowego z ekskluzywnymi korzyściami, wczesnym dostępem do nowych produktów i spersonalizowanymi promocjami opartymi na historii poprzednich zakupów.

Konwersja na stronie internetowej

Współczynnik konwersji to procent odwiedzających, którzy podejmują pożądane działanie na Twojej stronie internetowej, takie jak dokonanie zakupu lub zapisanie się do newslettera. Optymalizacja tej wartości pomaga firmom osiągnąć cele związane ze sprzedażą i przychodami, jednocześnie maksymalizując zwrot z inwestycji.

Oto przykładowe cele marketingowe kampanii reklamowej, jakie możesz sobie postawić w związku z konwersją:

 1. Zwiększenie ogólnego współczynnika konwersji strony internetowej o 20% w ciągu najbliższych sześciu miesięcy poprzez optymalizację stron docelowych, wdrożenie testów A/B dla kluczowych elementów oraz usprawnienie ścieżki zakupowej.
 2. Zwiększenie współczynnika konwersji dla powracających odwiedzających o 10% w ciągu najbliższych sześciu miesięcy dzięki strategiom remarketingowym, spersonalizowanym rekomendacjom produktów oraz ograniczonym czasowo promocjom.

O czym warto pamiętać, ustalając cele w marketingu?

Skoro już wiesz, jakie cele marketingowe możesz sobie postawić, rozważmy na koniec kilka przydatnych porad:

 • Ustal realistyczne terminy – osiągalny deadline pomoże utrzymać motywację, jednak nie będzie generować niepotrzebnego stresu.
 • Stawiaj sobie cele długoterminowe i krótkoterminowe – te pierwsze pozwolą Ci ustalić pewną większą wizję i misję swoich założeń, a te drugie pomogą się skupić na tym, co można ulepszyć już teraz.
 • Podziel niektóre cele na mniejsze – gdy okaże się, że dany cel jest bardzo złożony, rozważ rozbicie go na kilka mniejszych.
 • Bądź elastyczny – bądź gotów na to, że niekiedy postawione cele trzeba będzie zrewidować i dostosować do zmieniających się okoliczności.
 • Jasno komunikuj ustalone cele – wszystkie osoby w firmie, które są bezpośrednio i pośrednio powiązane z realizacją danego celu, powinny znać jego szczegóły.

Podsumowanie

Ogólny cel marketingu w biznesie jest całkiem złożony. Postaraj się zatem precyzyjnie ustalić, co chcesz osiągnąć w tym kontekście i konsekwentnie do tego dąż.

Udostępnij artykuł:
Potrzebujesz pomocy w określeniu celów firmy?
Odezwij się do nas
Oceń artykuł:
0